Privacystatement Flynth

Dit privacy statement is van toepassing op persoonsgegevens van sollicitanten die door Flynth Holding N.V. en/of de met haar nu en in de toekomst in een groep verbonden ondernemingen (thans Flynth adviseurs en accountants B.V., Flynth Audit B.V. en Rombou B.V., Bosch & van Rijn, Astrium c.s. en Accon c.s. hierna te noemen: Flynth, worden verzameld en verwerkt in het kader van de behandeling van sollicitaties, de pre employment screenings en af te nemen assessments.

Met de term ‘verwerken’ wordt onder meer bedoeld: het vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en het wissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Dit privacy statement is bedoeld om jou als sollicitant te informeren over de wijze waarop Flynth deze persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Algemeen

Verantwoordelijke

Flynth vanuit de rol als mogelijke toekomstige werkgever.

Verwerkers

Gedurende de sollicitatieprocedure worden uw gegevens verwerkt via het SaaS-platform Carerix waarbinnen ook de communicatie wordt verwerkt en de termijnen bewaakt.

Daarnaast kan Flynth bij de selectieprocedure gebruik maken van derde partijen.

 • Assessio
 • Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie (GITP)
 • Validata Group BV

Betrokkene

Jij, de sollicitant, de persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

De verwerking

Doel van de verwerking

Flynth gebruikt de door u aangeleverde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

De gegevens die verkregen worden op basis van een online assessment via Assessio worden daarnaast gebruikt voor het begeleiden van de verdere otwikkeling van een aangenomen kandidaat.

 • het in behandeling nemen van de sollicitatie voor eventuele tewerkstelling
 • het mogelijk maken van een verantwoorde, efficiënte en effectieve sollicitatieprocedure
 • bij aanname voor het opmaken van de arbeidsovereenkomst.

De persoonsgegevens worden door Flynth niet verwerkt voor een ander doel dan hierboven beschreven.

Grondslag

Toestemming van de betrokkene.

Met het insturen van het sollicitatieformulier en de aanvullende informatie geeft u Flynth toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van uw sollicitatie bij Flynth.

Na indiensttreding worden de gegevens van het online assessment verwerkt op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang.

De gegevens die worden verwerkt in de pré employment screening worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang op basis van de eisen die aan accountantsorganisaties gesteld worden in de Wwft, de NVKS, de WTA en de BTA.

Gegevens die verwerkt worden

 • Contactgegevens zoals NAW-gegevens, geboortedatum en titel(s).
 • Gegevens in verband met uw professionele ervaring (zoals gegevens over de loopbaan, arbeidsprestaties, arbeidsverleden en voormalige werkgevers), inclusief opgegeven referenties in het CV.
 • Gegevens in verband met de genoten opleiding(en) zoals diploma’s en certificaten.
 • Lidmaatschappen van beroepsorganisaties.
 • Talenkennis
 • Bij een (online) assessment worden middels vragenlijsten gegevens verzameld op gebied van intelligentie en competenties.
 • Alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die door de sollicitant aan Flynth worden verstrekt.

De verwerking van gegevens door Validata Group BV wordt beschreven in hun Privacy Statement.

Toegang

De toegang tot uw persoonsgegevens in Carerix en assessments van Assessio en GITP is beperkt tot die personeelsleden van Flynth die direct betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure, zoals de medewerkers van Flynth recruitment,  de toekomstige leidinggevende en eventuele toekomstige collega’s uit het team waar mee samengewerkt zal worden. Zij zullen de privacy van sollicitanten respecteren en uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen.

De toegang tot de screeningsgegevens is beperkt tot de medewerkers van recruitment en HRM van Flynth die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure.

Ontvangers

Zie hiervoor onder “toegang”

Verstrekkers

Alle gegevens worden door u aangeleverd aan Flynth. De rapportages van de assessments worden bij Flynth aangeleverd door Assessio en GITP.

De resultaten van de pré emploment screening worden bij Flynth aangeleverd door Validata Group BV.

Bewaartermijn

Sollicitaties

Gegevens worden standaard 30 dagen na sollicitatie automatisch geanonimiseerd. Indien u akkoord gaat met het privacy statement bewaren wij uw gegevens gedurende een periode van maximaal 12 maanden ingaande vanaf het moment van solliciteren. Na 11 maanden ontvangt u een e-mail met de vraag of deze termijn verlengd mag worden met nogmaals 12 maanden. Indien u hier niet mee akkoord gaat of niet binnen 30 dagen reactie geeft op de e-mail verloopt de bewaartermijn en worden de gegevens geanonimiseerd. Sollicitanten kunnen te allen tijde bij de afdeling recruitment van Flynth (recruitment@flynth.nl) vragen om hun persoonsgegevens te verwijderen.

Assesments

De gegevens met betrekking tot de assessments worden door Assessio na 6 weken vernietigd. Daarbij worden uw gegevens geanonimiseerd. De anonieme gegevens worden vervolgens gebruikt voor onderzoek. Als u dit niet wilt, kunt u dit vóóraf aangeven. Na anonimisering kan Assessio niet meer achterhalen welke gegevens van u afkomstig zijn. De gegevens met betrekking tot de assessments worden door GITP na 2 jaar vernietigd.

Komt u bij Flynth in dienst dan wordt de rapportage van Assessio en GITP opgenomen in het personeelsdossier. Om uw ontwikkeling te kunnen volgen worden de gegevens van het assessment nog 3 jaar bewaard in de database van Assessio.

De Betrokkenen

Rechten

U heeft het recht om Flynth te verzoeken om:

 • het overdragen van uw persoonsgegevens (het recht op dataportabiliteit);
 • ‘vergeten’ te worden (het recht op vergetelheid)
 • inzage in uw sollicitatiegegevens (recht op inzage);
 • het wijzigen van uw persoonsgegevens (het recht op rectificatie en aanvulling);
 • minder gegevens te laten verwerken (het recht op beperking van de verwerking);
 • een menselijke blik bij besluiten over u (het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering);
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Vragen en opmerkingen over de wijze waarop Flynth persoonsgegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt of over dit privacy statement, kunt u richten aan privacyteam@flynth.nl.

Klachten

Als u als betrokkene niet tevreden bent over het nakomen van uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, dan kunt u een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Applicaties

Flynth verwerkt uw persoonsgegevens  met de volgende applicaties:

 • Carerix
 • Assessio (assessments)
 • GITP (assessments)
 • Validata Group B.V. (pre employment screening)

Beveiliging

Voor transport, toegang tot en opslag van uw gegevens zijn passende beveiligsmaatregelen genomen zoals:

 • De verbindingen langs welke uw gegevens worden verzonden zijn alle beveiligd volgens het https-protocol. Dat betekent dat de verbinding tussen uw browser en de webserver is versleuteld en dat gecontroleerd wordt of de informatie aan de juiste server wordt afgeleverd.
 • Toegang tot uw gegevens is beveiligd met een gebruikersnaam, wachtwoord en een multifactorauthenticatie. Daarnaast wordt het gebruik van de applicatie(s) gelogd.
 • Assessio en GITP beschikken over een ISO 27001-certificaat voor informatiebeveiliging. De leverancier van Carerix beschikt ook over een ISO 27001-certificaat
 • Validata Group B.V. beschikt over een ISO 27001- en ISO 9001:2015 certificaat voor informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement.

Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen in datacenters binnen de Europese Economische Unie die als Tier 3 of Tier 3+ zijn geclassificeerd.

Doorgifte

Uitsluitend in uw opdracht en/of op basis van een (wettelijke) verplichting worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden.

Verdere verwerking

De gegevens kunnen door Flynth, Assessio, GITP en alidata Group B.V. worden verwerkt voor statistische- en organisatorische doeleinden zoals verbetering van de applicatie en de vragenlijsten en verbetering van het recruitmentproces van Flynth.

Dit gebeurt uitsluitend anoniem. Doordat anonieme gegevens niet meer herleidbaar zijn tot individuele personen zijn het geen persoonsgegevens meer en is de AVG daarop niet meer van toepassing.

Laatst gewijzigd op 25 april 2023